Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Toimintaa säätää yleisellä tasolla yhdistyslaki ja vuokrauksen osalta maanvuokralaki. Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys ry:llä on kaupungin kanssa vuokrasopimus ajalle 1997-2026. Siirtolapuutarhayhdistys vuokraa yksittäiset palstat viljelijöille.

Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys r.y:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistys r.y.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Tarkoitus, toiminta ja rahoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa ja puutarhaviljelyä jäsentensä ja kotipaikkansa asukkaiden keskuudessa
 • valvoa jäsentensä yhteisiä etuja
 • edistää jäsentensä yhteisiä harrastuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille
 • hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita
 • järjestää kokouksia, talkoita ja juhla- ja virkistystilaisuuksia
 • voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi hankkia ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
 • voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen
 • toteuttaa varainhankintaa keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

 

3 § Jäsenet

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

Yhdistyksessä voi olla seuraavanlaisia jäseniä:

Varsinainen jäsen
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat vuokranneet yhdistykseltä palstan Kumpulan siirtolapuutarha-alueelta ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi.

Perhejäsen
Muut palstan vuokrasopimuksen allekirjoittaneet, vuokramiesten sukulaiset tai vuokramiesten kanssa samassa taloudessa asuvat voidaan hyväksyä perhejäseniksi.

Kunniajäsen
Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen merkittävällä tavalla edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa.

Kannatusjäsen
Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-ajatuksen hyväksyviä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Varsinaisilla jäsenillä ja perhejäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus.
Kannatus- ja kunniajäsenillä, jos he eivät ole samalla varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä, on vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäseniltä perittävistä jäsen- ja liittymismaksuista.
Jäsen- ja liittymismaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen.

Yhdistys voi ottaa huomioon jäsenmaksuja määrättäessä myös sellaisten järjestöjen jäsenmaksut, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä.

Vuosikokous päättää myös varsinaisilta jäseniltä perittävät maanvuokrat sekä muut palstan ja puutarha-alueen ylläpitoon liittyvät hoito- ja kulutusmaksut.

Yhdistyksen jäsenille määrätyt maksut tulee suorittaa vuosittain heinäkuun loppuun mennessä.

Vuosikokous voi myöntää maksualennusta edellä mainituista yhdistyksen maksuista niille varsinaisille tai perhejäsenille, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuotta yhdistyksen jäseninä ja ovat hoitaneet palstaansa moitteetta.
Kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksuista.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Varsinainen jäsen ja perhejäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun 3 §:ssä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen jäsenen on suoritettava jäsen- ja vuokrasuhteisiin liittyvät erääntyneet ja myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut edellä mainitut maksut siihen asti, kunnes hänen jäsen- ja vuokrasuhteensa yhdistykseen päättyy.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- tai muut sääntömääräiset maksut tai muut sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen vuokrasopimuksen tai on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla.

Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä.

Erotetun tai eronneen jäsenen vuokrasuhde yhdistykseen päättyy yhden vuoden kuluttua erottamisen/eroamisen voimaantulosta, ellei lyhyemmästä ajasta sovita.

 

4 § Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 7 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla joko yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä. Hallitukseen voidaan valita kutakin palstaa kohden vain yksi jäsen kerrallaan.

Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päättymisen jälkeen.

Hallituksen tehtävänä on

 • vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta
 • edustaa yhdistystä
 • asettaa tarvittavat jaostot ja toimikunnat sekä määritellä niiden ja valittavien toimihenkilöiden tehtävät.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat läsnä.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä.
Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa arpa.

 

5 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.

 

6 § Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
Heidät valitaan vuosikokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

 

7 § Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksen kutsu on lähetettävä kirjeitse jokaiselle jäsenelle yhdistyksen jäsenluettelossa olevaan osoitteeseen.

Kevätkokouksen ja ylimääräisten kokousten kutsut voidaan mainitussa ajassa ilmoittaa puutarha-alueen ilmoitustaululla. Kannatus- ja kunniajäsenille tulee kutsu tällöinkin toimittaa kirjeitse yhdistyksen jäsenluettelossa olevaan osoitteeseen.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuun aikana ja kevätkokous touko-kesäkuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaista varsinaista jäsentä ja perhejäsentä kohden yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

9 § Vuosikokouksen ja kevätkokouksen asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä eri jäsenryhmien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä vuokrat ja muut säännöissä määrätyt maksut ja niiden maksutapa
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kolme ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. keskustellaan kesäkauden toiminnan päälinjoista
 6. valitaan tarpeellisiksi katsotut toimihenkilöt kesäkauden toimintaa varten
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään yksi kuukausi ennen kokousta.

 

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimistossa 10.6.1998


 

Liity Kumpulan siirtolapuutarhayhdistyksen Facebook-ryhmään!

Pääset mukaan debattiin, tutustut muihin, saat tiedon tapahtumista helposti ja saat hyviä ja nopeita vastauksia pulmiin.  

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?